Cân phòng thí nghiệm

 CÂN MWII
Tải trọng: 300 - 6000 g.
Bước nhảy: 0.01/0.1 g.
Can-MW-II

CÂN MWP
Tải trọng: 150 - 3000 g.
Bước nhảy: 0.005/0.1 g.
Can-MWp

 CÂN CBL
Tải trọng: 220 - 3200 g.
Bước nhảy: 0.001/0.1 g.
Can-CBL

 CÂN XB
Tải trọng: 2200 - 6200 g.
Bước nhảy: 0.001/0.1 g.
Can-XB

 CÂN CBX
Tải trọng: 2200 - 6200 g.
Bước nhảy: 0.001/0.1 g.
Can-CBX

Cân XE
Cân tiểu ly: Cân Cas XE
Tải trọng: 300 - 6000 g.
Bước nhảy: 0.005 - 0.1 g.
Can-dien-tu-xe